Vedtekter for Brig N-veteranforbundet

VEDTEKTER FOR BRIGADEN I NORD-NORGE – VETERANFORBUNDET

 

 

§  1.     Navn

 

            Forbundets navn er:

 

BRIGADEN I NORD-NORGE - VETERANFORBUNDET , forkortet til Brig N-Veteranforbundet.

 

 

§  2.     Formål

 

På bakgrunn av at Brigaden i Nord-Norge var Hærens største stående beredskapsavdeling noensinne, og at nær 300.000 befal, mannskaper og sivile har hatt sin tjeneste her -  vil Brig N – Veteranforbundet være en parti-politisk nøytral organisasjon som har til formål å:

 

a)     Holde i hevd Brigaden i Nord-Norges historie, kultur og tradisjoner.  Herunder; sørge for at minnet etter de som har omkommet under sin tjeneste i  Brig N, følges opp, samt en verdig ivaretakelse av  brigadens ettermæle, minnematerialer og gjenstander som kan ha verdi for ettertiden.

 

b)    Bevisstgjøre medlemmene på å ivareta den felles, verdifulle erfaringen fra tjenestetiden ved Brig N.

 

c)     Ved sosiale samlinger,  foredrag, ekskursjoner, veteranstevner o.l, vedlikeholde og utvikle kameratskapet mellom veteranene.

 

d)    Gjennom aktiv kontakt, innhente og spre informasjon om forsvarets utvikling generelt og Hæren spesielt.

 

e)     Utgi medlemsblad .

 

 

§  3.     Medlemskap

 

            Følgende kan bli medlem av forbundet/lokalforening:

           

a.     Personell, militære og sivile,  som har gjort tjeneste av minimum 3 måneders varighet ved Brigaden i Nord-Norge.

 

b.    Personell ved Brigade Nord/6. divisjon. (Som ved a. ovenfor).

 

c.     Andre som særlig positivt slutter opp om forbundets formål, og som Forbundsstyret eller lokalforeningens styre godkjenner som medlemmer.

 

Medlemmer bør tilhøre nærmeste lokale veteranforening.  Er dette av praktiske grunner ikke mulig, kan han/hun være medlem av en annen lokalforening, eller som direkte medlem av forbundet. 

 

Forbundsstyret v/sekretariatet fører medlemsoversikter og har ansvaret for oppdatert medlemskartotek. Medlemsoversikter/korrigeringer oversendes lokalforeningene ved endringer. Komplett liste sendes lokalforeningene før foreningenes årsmøter.

 

 

§  4.      Æresbrigadeveteraner

 

I henhold til egne statutter, sendes forslag på hederskandidater

til forbundsstyret senest 1 måned før Årsmøtet/Landsmøtet.

 

 

§  5.      Kontingent

 

a.      Medlemskontingenten fastsettes kollektivt av Landsmøtet og innkreves av forbundet.  Lokalforeningene refunderes en andel fastsatt av Landsmøtet.

b.     Lokalforeningene refunderes kontingent i henhold til medlemslisten*) pr 31 desember.  Overføringsfrist til lokalforeningene er 1 februar påfølgende år.

*) Gyldig  i h t  innbetalt kontingent (adm tilføyelse).

 

 

§  6.      Landsmøtet

 

a.      Forbundets høyeste myndighet er Landsmøtet, som holdes innen

utgangen av  april måned.

b.    

Ø

Ø     

Ø    

c.     

1)      u

2)     

3)     

d.    

e.    

Ved fortsatt stemmelikhet, anses saken som ikke vedtatt.

f.      

1)    

2)    

3)    

4)     

5)     

6)     

7)     

8)     

9)     

10)  

11)  

12)  

13)  

14)         


g.   

Ø 

Ø 

Ø 

 

 

§  7.      Valg

 

Landsmøtet velger medlemmer av Forbundsstyret for 2 år ad gangen slik:

1)      President

2)      Visepresident

3)      Kasserer

4)      Sekretær

5)      2 øvrige styremedlemmer

6)      2 varamedlemmer i rekkefølge

 

I tillegg velger landsmøtet 2 revisorer samt leder og 2 medlemmer til valgkomite ?

For å beholde kontinuitet i styret skal det tilstrebes at styremedlemmenes perioder utgår til ulike tider (år). President og visepresident skal velges for ulike perioder.

 

Valgkomité og styre sammen med lokalforeningene må tilstrebe tilnærmet rettferdig fordeling av verv sett i landssammenheng.

 

President, kasserer og sekretær utgjør forbundets faste  sekretariat. Sekretariatet utgjør også BRIGADEAVISA`s redaksjon.

 

 

§  8.      Forbundsstyret

 

a.      Forbundsstyret leder Forbundets daglige drift.  Styret kan oppnevne nødvendige komiteer og utvalg.

 

b.     Styret holder møter så ofte det finnes nødvendig.

 

c.      Styret ansetter daglig leder (DL) og eventuelt annen lønnet arbeidshjelp når dette er nødvendig og Forbundets økonomi tillater dette. DL er foresatt for de som arbeider ved Forbundets sekretariat og de utvalg og arbeidsgrupper som styret pålegger DL å koordinere. DL leder arbeidet etter instruks fra Forbundsstyret.

 

d.     Forbundsstyret er beslutningsdyktig når presidenten eller visepresidenten og minst 3 andre styremedlemmer er tilstede.  Ved stemmelikhet  i  styret, er Presidentens stemme avgjørende.

 

 

 

 

§ 9.       Tilslutning til andre organisasjoner

 

Veteranforbundet  søker tilslutning til den/de relevante organisasjon(er) som Landsmøtet vedtar.

 

 

§ 10.     Arbeids-/regnskapsår

 

Landsforbundets regnskapsår er sammenfallende med kalenderåret.

 

 

§ 11.     Oppløsning

 

Oppløsning av Landsforbundet kan skje ved uravstemming som besluttes med 2/3 flertall av Landsmøtet.  Forslag om oppløsning må være meddelt i innkallingen.  Resultatet av uravstemmingen forelegges ekstraordinært Landsmøte.  Viser opptellingsresultatet av uravstemmingen 2/3 flertall for oppløsning, blir oppløsning å iverksette.  Det ekstraordinære Landsmøtet beslutter om den fremtidige disponering av Landsforbundets midler.  De skal fortrinnsvis fordeles til formål i samsvar med Landsforbundets prinsipper.

 

 

Forbundets vedtekter er vedtatt på  Landsmøtet i Maukstadmoen leir  Øverbygd 24 april 2004                                                        Protokollen er underskrevet av samtlige landsmøt deltakere.

 

Med vedtatte endringer av §§ 6 og 7 under Landsmøtet 22 april 2006 og endringer av § 7 under Landsmøtet 25 april 2009.

Nyeste kommentarer

17.11 | 12:13

GMC-lastebilen ser ut til å tilhøre 2. bataljon på Skjold. Her er visst et hjulskift på gang. Det ser også ut til at dette er under en permisjonstransport?

01.11 | 16:18

Ja, det stemmer. Bildet viser pasient Ove Kobberltvedt på sykestua i Skjold Garnison, Maukstadmoen 1961. Er tatt med i boken vår "Minner fra Brig N"

31.10 | 14:26

Dette bildet ser ut til å være fotografert på Skjold, Maukstadmoen. Siste årene på 50-tallet, eller tidlig 60-tall?

11.10 | 09:22

Hei Ole-Jørgen! Ja, postadressen din har jeg fra før, så den skulle være i orden.
Men jeg tror den nye formannen - Einar D - bruker sms i stedet for e-mail